Stödet höll årsmöte

Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. Föreningen höll årsmöte 23.3.2024 för att stadgeenligt behandla verksamheten år 2023 samt välja ny ledning för föreningen. Årsmötet hölls i Helsingfors i samband med Finlands svenska manssångarförbunds förbundsmöte samma dag.


Vid utgången av sitt åttiofemte verksamhetsår hade föreningen 316 personmedlemmar, av vilka 249 års- och 67 ständiga, samt 28 kollektiva medlemmar. Årsmötet beslutade bibehålla medlemsavgiften år 2025, d.v.s. 15 euro per årsmedlem och för ständigt medlemskap 225 euro samt för en medlemskör med t.ex. 20 korister 33 euro i året [15x(2+(20/100))]. För att leda Stödet verksamhetsperioden 2024-25 återvaldes Gilbert Appelgren till ordförande och den övriga styrelsen Carl-Gustaf Bäck, Tryggve Gestrin, Tommy Hammarberg, Kent Rosenback och Gustav Sundström. Till verksamhetsgranskare återvaldes Dennis Holmlund och Håkan Taubert.


Den egentliga verksamhetens resultat visade år 2023 ett litet överskott trots större understöd än vanligt men bl.a. lägre möteskostnader jämfört med föregående år. Placeringsverksamhetens resultat visade också ett rejält överskott både vad avkastningen och en planerad vinsthemtagning beträffar och detta lämnade därför ett totalt överskott på 12855 euro (+ 39 %). Portföljens marknadsbetingade värde under hela året sjönk däremot trots en liten ökning mot slutet av året; allt som allt nästan 7 % lägre jämfört med föregående år i enlighet med den allmänna utvecklingen av indexen på placeringsmarknaden år 2023.


Stödets verksamhet följde under år 2023 samma riktlinjer som tidigare år. Föreningen har fortsatt att understöda FSM för olika ändamål (sångartinget 4000 euro och förvaltningen 2500 euro) samt beviljade direkta understöd på ansökan till tre av FSM:s medlemskörer sammanlagt 3500 euro. Föreningen sände brev till alla medlemmar och strävade under året aktivt efter att värva nya medlemmar. 


Medlemmarnas avgifts- och bidragsbetalningar utgör en synnerligen viktig del av Stödets verksamhet. Ju flera medlemmar Stödet får desto bättre möjligheter fås att stöda körerna och manssången. Styrelsen vädjar därför till alla som kan, att skaffa nya medlemmar inom och utom körerna och meddela styrelsen om intresserade kandidater!

 

Stödets verksamhet finns återgiven på dessa webbsidor i årsberättelserna från år 2000.