Gör din medlemsansökan till Stödet här

OBS! Viktigt meddelande

Stödet r.f.:s årsmöte 2020 är ANNULLERAT

Stödet r.f:s tyrelse har beslutit att annullera årsmötet 2020 och att framskjuta behandlingen av
årsmötesärendena enligt stadgarna till nästa års årsmöte 2021.
Uppskovet av ärendena gäller såväl alla ärenden, som gäller bokslutet, som alla ärenden, som gäller
val av personer att sköta föreningens angelägenheter.
Den nuvarande styrelsen har godkänt det föreslagna bokslutet för 2019 och verksamhetsgranskaren
har r eviderat det och föreslagit ansvarsfrihet åt de ansvariga.
Alla nuvarande funktionärer har även ställt sig till förfogande för en verksamhetsperiod till.
Gilbert Appelgren
Ordförande för Stödet r.f.

Stödet höll årsmöte

Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. Föreningen höll sitt stadgeenliga årsmöte i Helsingfors den 30.3.2019.

Vid utgången av sitt åttionde verksamhetsår hade föreningen 389 medlemmar. Vid årsmötet beslöt man att behålla årsmedlemsavgiften oförändrad vid 10 euro samt återvaldes Gilbert Appelgren till ordförande och omvaldes likaså enhälligt den sittande styrelsen Carl-Gustaf Bäck, Tryggve Gestrin, Tommy Hammarberg, Kent Rosenback, Ralf Sandbacka och Gustav Sundström, till ledamöter för verksamheten fram till årsmötet 2020.

Stödets verksamhet under år 2018 har följt samma riktlinjer som tidigare år. Föreningen har eget utrymme i tidningen Kvartetten och har fortsatt att understöda FSM beträffande utgivningskostnaderna för tidningen. Stödet beviljade under året 2018 flera direkta understöd till FSM:s medlemskörer, samt beviljade Stödet ett understöd till FSM på 6000 euro för att underlätta förberedelserna och själva avläggandet av mästarsångarmärket för manskörernas sångare. Projektet startade under verksamhetsåret 2018 och fortsatte in på år 2019 och är nu framgångsrikt avslutat. Föreningen har gjort massutskick till medlemmarna och strävade under året aktivt till att värva nya medlemmar, dock med något klen framgång.

I övrigt har föreningen idkat sedvanlig verksamhet, gjort nödvändiga ekonomiska placeringsbeslut och på alla sätt strävat till att trygga föreningens verksamhetsmöjligheter i framtiden.