Stödet höll årsmöte

Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. Föreningen höll sitt stadgeenliga årsmöte i Helsingfors den 26.3.2022.


Vid utgången av sitt åttiotredje verksamhetsår hade föreningen 344 medlemmar. Vid årsmötet beslöts behålla årsavgiften oförändrad vid 10 euro samt återvaldes Gilbert Appelgren till ordförande och omvaldes likaså enhälligt den sittande styrelsen Carl-Gustaf Bäck, Tryggve Gestrin, Tommy Hammarberg, Kent Rosenback, Ralf Sandbacka och Gustav Sundström, till ledamöter för verksamheten fram till årsmötet 2023. Till verksamhetsgranskare valdes Dennis Holmlund och Håkan Taubert.


Stödets verksamhet under år 2021 har följt samma riktlinjer som tidigare år. Föreningen har fortsatt att understöda FSM beträffande utgivningskostnaderna för Kvartetten och andra ändamål. Stödet beviljade under året 2021 direkta understöd till FSM:s medlemskörer, samt dessutom gjorde Stödet ett principiellt nytt beslut om årligt understöd till FSM på 2500 euro för att upprätthålla Kvartetten, arkivet och avläggandet av mästarsångarmärket för manskörernas sångare. Föreningen har sänt årsbrev till alla medlemmar och strävade under året aktivt efter att värva nya medlemmar, dock med något klen framgång.


I övrigt har föreningen idkat sedvanlig verksamhet, gjort nödvändiga ekonomiska placeringsbeslut och på alla sätt strävat efter att trygga föreningens verksamhetsmöjligheter i framtiden.